Svátosti

SVÁTOSTI jsou obřady Církve, které posvěcují člověka Boží milostí

1. KŘEST

Je první svátostí v křesťanském životě. V ní je člověku odpuštěn veškerý hřích. Stává se rovněž adoptivním Božím dítětem a může se modlit k Bohu jako k Otci (modlitba: Otče náš). Udílí se litím vody na hlavu a vyřknutím svátostné formule (já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého)

2. EUCHARISTIE - SVÁTOST OLTÁŘNÍ - SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V ní se proměňuje chléb a víno při mši (eucharistii) na Tělo a Krev Krista (+ jeho božství). Křesťané proměněný chléb přijímají při eucharistické hostině - ve svatém přijímání. Přijmout proměněný chléb (hostii) může jen pokřtěný člověk, bez těžkého hříchu. Věřící si tak připomínají Kristovu krvavou oběť na kříži. Proměněný chléb (hostie) se uchovává ve svatostánku na oltáři a někdy se vystavuje k Adoraci (klanění) věřících. V těchto případech mluvíme o proměněném chlebu jako o Svátosti oltářní. Proměňovat chléb smí jen kněz, a to při mši svaté.

3. BIŘMOVÁNÍ

V této svátosti biskup přijímá připraveného věřícího mezi dospělé křesťany. Podmínkou je předchozí křest, řádný křesťanský život a dobrá znalost katolické víry. Biskup věřícímu uděluje Dar Ducha. Biřmovaný člověk má sílu ve světě bojovat o svou víru a snáze se mu plní všechna morální přikázání.

4. SVÁTOST SMÍŘENÍ (či POKÁNÍ)

Pokud věřící člověk zhřeší těžkým hříchem (zabití, potrat, velká krádež, odpad od víry) má možnost toho litovat a říci to ve zpovědnici knězi. Ten mu dá rozhřešení. To znamená, že mu Bůh odpustil (Ježíš řekl apoštolům: Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny). Je však třeba vykonat nějaký skutek zadostiučinění (ukradené navrátit, když nejde uvést do původního stavu: půst, modlitba, pouť). Věřící může chodit ke zpovědi, i když má jen lehké hříchy (hněv, závist, lenost, lhaní), stává se tak morálně dokonalejší a může si také vyžádat duchovní rady pro svůj život. Proces svátosti smíření: Zpytování svědomí, Lítost, Předsevzetí, Zpověď-vyznání, Dostiučinění-pokání.

5. SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Uděluje se mazáním posvěceným olejem a svátostnou formulí. Je určena těžce nemocným lidem nebo v nebezpečí smrti. Uděluje ji jen kněz. Bůh skrze ni dává duchovní sílu k snášení bolesti a pokud to prospěje duši nemocného, může dojít i k tělesnému uzdravení.

6. SVÁTOST MANŽELSTVÍ

Navenek vzniká jako každá jiná svatba. K přijetí svátosti manželství je však třeba, aby oba manželé byli pokřtěni, aby souhlasili s nerozlučností manželství, slíbili si věrnost a chtěli přijmout každé nově počaté dítě. Také je třeba, aby je oddával představitel církve a byli přítomni dva svědci. Tato svátost dává sílu vytrvat po celý život v dobrém manželském svazku a dává požehnání celé rodině.

7. SVÁTOST KNĚŽSTVÍ

Tato svátost je určena pro službu věřícím lidem. Kandidáti kněžství jsou jen svobodní muži. Jsou tři stupně služby v církvi: Jáhenství (diakonát) pro přinášení svatého přijímání nemocným, pro hlásání evangelia; Kněžství (presbyterát) speciálně pro sloužení mše a zpovídání. Biskupské svěcení (episkopát) je udělováno pro vedení větších územních celků (diecézí) na kterých se nacházejí věřící. Mají za specifický úkol chránit - víru a mravy věřících. Jeden z biskupů je vždy vybírán k vedení celé církve: stává se Papežem - římským biskupem.

 

V případě zájmu o kteroukoli svátost kontaktujte kněze. V Jirkově je to P.Miroslav Dvouletý.